Zuylenveld

Ligging De buitenplaats staat aan de Laan van Zuylenveld nr. 54 in Oud-Zuylen, gemeente Stichtse Vecht.Ontstaan Het huis werd vr 1807 gebouwd.
Geschiedenis Het valt niet mee om gegevens over dit huis te vinden. We komen het huis niet tegen in "De Zegepraalende Vecht" van D. Stoopendaal (1719); evenmin in "Gezigten aan de Vecht" van P.J. Lutgers (1836).
Van oorsprong was Zuylenveld een hofstede met huis dat we voor het eerst tegen het einde van de 17e eeuw in de archieven tegen komen. Het is dan in bezit van Gerard Kick; hij was advocaat in Utrecht. Na zijn dood erft zijn dochter Aletta het huis. Zij was getrouwd met Aron Duurkant. Na het overlijden van haar man, verkoopt ze in 1729 Zuylenveld aan Laurentius van Blankenburgh. Negen jaar later verkoopt hij de hofstede weer aan Johannes van Nes.

Johannes van Nes heeft waarschijnlijk de hofstede verbouwd tot buitenhuis. Ruim 110 jaar blijft het huis in bezit van de familie van Nes van Meerkerk. Sinds 1770 noemt deze familie zich zo, doordat de zoon van Johannes, Jacobus, in dat jaar heer van Meerkerk wordt. Na de dood van Jacobus van Nes van Meerkerk, erft diens zoon, Jacob Gerard, Zuylenveld.

De heer Gibo Smilda had vanaf 1968 een kaartenbak aangelegd met informatie over kastelen en buitenplaatsen. Alle Utrechtse kranten vanaf 1740 tot 1879 die in het Utrechts archief aanwezig zijn, had hij doorgenomen. Door zijn dood in 1982 heeft hij deze klus niet af kunnen maken.
Via deze kaartenbak bleek dat er in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad uit 1867 no. 300 een advertentie stond, waarin aangekondigd staat: "De Notaris Tissot van Patot te Maarssen zal den 26 februari 1868, des middags ten 12 ure in de zaal naast de Comedie, te Utrecht verkoopen: no. 1 De aanzienlijke Buitenplaats genaamd Zuylenveld enz. enz.".

In 1868 is Zuylenveld eigendom van Sara Jacoba Maria Bongardt, die weduwe is van Rudolph Hendrik Johan Veeren (overleden in 1861) en 3 minderjarige kinderen heeft. De volledige beschrijving van het huis in de acte van veiling luidt: "De buitenplaats genaamd Zuylenveld bestaande in: kapitale moderne en goed onderhouden Heerenhuizinge met marmer bevloerden gang, vijf beneden kamers waarvan twee en suite, zes bovenkamers, allen geplafoneerd en gehangen, de meesten met stookplaatsen, badkamer, provisiekamer, twee domestieken dito, groote zolder, keuken, twee kelders en tuinmanswoning voorts broeyerij met diverse fijne vruchtdragende boomen, wandeling met fraai aangelegde perken en Engelsch plantsoen, enz. enz."

De veiling is geen groot succes; wel wordt Diederichsteyn, dat ook tot de eigendommen behoorde, verkocht voor f. 6.050,- aan Willem Ren baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen.
In de acte van veiling staat verder vermeld, dat Rudolph Hendrik Johan Veeren Zuylenveld in 1850 gekocht had van Mr. Jacob Gerard van Nes. Ook van deze verkoop blijkt een acte bewaard te zijn gebleven. In deze acte staat vermeld dat de heer Veeren f. 30.000,- betaald heeft.

Het huis blijft in bezit van de familie Van Veeren. Johan Judith Veeren, de zoon van Rudolph en Sara Jacoba komen we daarna tegen als eigennaar. Hij sterft in 1910. Zijn vrouw Jacoba Barbara Schuller van Peursum, is al in 1893 overleden en het huis vereft dan op hun zoon Willem Philips Veeren. Twee jaar later in 1912 vindt dan de verkoop plaats van Zuylenveld aan Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Seroooskerken met bijbehorende landerijen. Vier jaar later schenkt Frederik het huis aan zijn zoon Frederik Christiaan Constantijn, die in 1910 getrouwd is met Lucile Agnes Barones Van Lynden.
Een jaar later, in 1917, wordt in Zuylenveld hun zoon baron Hans Geord Inundat van Tuyll van Serooskerken in het huis geboren. (Hij is in de jaren 70 van de vorige eeuw, burgemeester van Utrecht was.)
In de meidagen van 1940 wordt er hard gevochten tegen de Duitse invallers, waarbij er veel gewonde en verminkte soldaten vallen, die opgenomne worden in het Militair Hospitaal in Oudenrijn. Maar al snel ligt het ziekenhuis vol en wordt het Rode Kruis ingeschakeld. Voorzitter is ir. F.C.C. baron van Tuyll van Serooskerken en hij stelt Zuylenveld ter beschikking als "Herstellingsoord voor Nederlandsche Oorlogsgewonden". Het wordt dus een soort dependance van het Militaire Hospitaal en majoor Rooyakkers krijgt de leiding. De feitelijke leiding wordt echter toevertrouwd aan mevrouw Johanna Wilhelmina Sillevis-Verbeek. Zij is in 1923 getrouwd met Karel Henry Alexander Sillevis, die in 1933 de Zachte Zeep Fabriek in Maarssen helpt oprichten. Zij krijgt daar de beschikking over een zit-slaapkamer, maar blijft met haar gezin op Zonnehoek wonen, tot dit huis in 1942 door de Duitsers gevorderd wordt. De militairen zijn bij haar in goede handen, zelfs di van joodse afkomst zijn, maar helaas weet ze toch niet te vookomen, dat enkele joodse militairen in 1943 naar Weterbork worden afgevoerd. Als in mei 1945 de bevrijding komt, verblijven er nog zo'n twintig militairen in het huis. Na de bevrijding komt zelfs prinses Juliana op bezoek en heeft korte gesprekjes met enkele militairen. Op 1 juni 1946 wordt mevrouw Sillevis ontslagen als directrice.
Bouwgeschiedenis In de loop van de tijd is er weinig aan het huis veranderd, op de dakbedekking na. Het huis wordt nu gedekt door een afgeplat schilddak met rode kruispannen. Aan de voor- en zijkanten van dit dak bevinden zich 3 dakkapellen met een kroonlijst en draaivensters.
Het huis heeft een laat-empire voordeurpartij en als men via een natuurstenen stoepje en deze deur het huis binnen gaat komt men in een gang met marmeren vloertegels. In de kamers bevinden zich zwartmarmeren schoorsteenmantels en zijn 2 kamers voorzien van een stucplafonds met amandelvormige lijsten.
De vensters van het huis bestaan op de benedenverdieping uit zesruits vensters met daarboven een halfrond empirebovenlicht en op de eerste etage vierruits schuifvensters. Zowel de deur als de vensters zijn vroeg negentiende eeuws.
Bewoners einde 17e eeuw Gerard Kick
- 1729 Aletta Kick
1729 - 1738 Laurentius van Blankenburgh
1739 Johannes van Nes
- 1807 Jacobus (of Willem Gerard??) van Nes van Meerkerk
1807 - 1850 Mr. Jacob Gerard van Nes van Meerkerk (neef)
1850 - 1861 Rudolph Hendrik Johan Veeren
1861 - ca 1868 Vrouwe Sara Jacoba Maria Bongardt, weduwe van Rudolph Hendrik Johan Veeren
ca 1870 - 1960 familie Van Tuyll van Serooskerken van Zuylen
1960 - 1977 Dr. H.R. Sinia (koop)
1977 G. van Heusden, getr. met J.A.M.A. de Lauwere (koop)
Huidige doeleinden Het huis is particulier bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
F. Gaasbeek, e.a. Maarssen, Geschiedenis en Architectuur, Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht, Zeist, 2007, blz. 229-230
Dorpsgenoten in de oorlogsjaren, deel 4, in: orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 32e jaargang, nr. 1, februari 2005, blz 25 - 30