't Rondeel

Ligging Het mottekasteel heeft in Houten gelegen, ten westen van de hoek Hoofdveste-Linieveste.

Luchtfoto uit 1985 van het kasteelterrein

Andere benamingen Die Hoge hofstede, De Kerssberch
Ontstaan Waarschijnlijk is het kasteel in de twaalfde eeuw gesticht door een lid van de familie Van Wulven.
Geschiedenis Het Rondeel behoorde tot het oudste type kasteel in Nederland: het mottekasteel. Een mottekasteel bestond uit een kunstmatig opgeworpen heuvel met daarop een in hout opgetrokken huis, meestal een toren. Het geheel was omgeven door een gracht, met aan de binnenzijde een houten palissade. Vlak naast de motte lag in de regel een voorhof met een boerderij en opslagruimten, eveneens voorzien van een palissade en een gracht. Van de heuvel is niets meer terug te vinden. Wat rest is het middenterrein met daar omheen een dubbele omgrachting.
Tegen het einde van de 13e eeuw wordt door Ernst van Wulven 600 m noordelijker een nieuw kasteel gebouwd, het kasteel Wulven. De oorzaak hiervan kan drie redenen hebben gehad: Het mottekasteel is dan al vervallen tot ruïne of het is tijdens gevechten verwoest of het kasteel voldeed niet meer aan de eisen van de tijd.
In latere bronnen wordt het terrein waarop 't Rondeel stond aangeduid als 'die Hoge hofstede' en als 'de kerssberch'. Deze benamingen geven aan dat er een heuvel heeft gelegen waarop een gebouw heeft gestaan. Deze heuvel was later beplant met kersenbomen.
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw is op het middenterrein een klein archeologisch onderzoek verricht. Daarbij werden geen sporen van bebouwing gevonden. De restanten van de oorspronkelijke bebouwing zullen hoger in de heuvel gezeten hebben en verdwenen zijn toen de heuvel werd afgegraven of in de loop der tijd door erosie steeds vlakker werd. De naam 't Rondeel dateert pas uit de twintigste eeuw.
Het kasteelterrein is nu opgenomen in de groenzone tussen het bedrijventerrein en de Rijksweg A27. De terreinen eromheen zijn ingepoot met bomen en struiken; het kasteelterrein zelf blijft open. De grondwaterstand is iets verhoogd, waardoor de ondiepe grachten een deel van het jaar gevuld zijn met water.
Bewoners 12e eeuw - eind 13e eeuw Familie Van Wulven
Huidige doeleinden Het kasteelterrein is thans opgenomen in de groenzone tussen het bedrijventerrein en de Rijksweg A27.
Opengesteld De groenzone is niet toegankelijk, maar is wel goed te zien (inclusief de resterende grachten en glooiingen) vanaf de hoek Hoofdveste-Linieveste.
Foto's
Bronnen Tekst: Historische site van de gemeente Houten

Otto Wttewaall, Het kasteel Oud Wulven, In: Het kromme Rijngebied, 1995, nr. 2, blz. 35
De heer H. Wilbrink
Foto 1: Historische site van de gemeente Houten