Raadwijk

Ligging Deze buitenplaats lag in de hoek van de Vondelstraat, langs de Kruisvaart in de gemeente Utrecht. De zijstraat in de hoek van de Vondellaan heet nog steeds Raadwijk, naar dit vroegere huis.

Gewassen pentekening van een onbekende tekenaar uit 1870

Ontstaan Voor 1685 komen we op deze plaats al een pannenbakkerij tegen, die eigendom is van W. van der Schilde. Het huis werd waarschijnlijk pas in de 18e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Op afbeeldingen, die bewaard zijn gebleven, zien we een 18e eeuws type huis. Het huis is blokvormig met een rondom doorlopend dak en op de hoeken schoorstenen. Door middel van een tussenvleugel was het huis verbonden met het er achter gelegen bedrijfspand, dat een eenvoudigere uitvoering van het huis lijkt.
Aan de hand van herinneringen van vroegere bewoners en de roman "'t Swanevecht" door A. van Hoogstraten-Schoch, kunnen we ons een beeld vormen van het interieur van het huis. De schrijfster van "'t Swanevecht" heeft zelf in het huis gewoond en heeft het als lokatie voor haar verhaal gebruikt. Het huis had 18 kamers en een lange marmeren gang. Verder kwamen in het huis een aantal marmeren schoorsteenmantels voor met vaste spiegels, witte, gedeeltelijk vergulde plafonds en bovendeurstukken, beschilderd met wolken en kinderfiguurtjes. Achter huis bevond zich een grote tuin, met veel vruchtbomen.

Rond het midden van de 19e eeuw is er een school voor jongens in gevestigd, dat geleid wordt door een zekere Kooiman. In 1861 wordt er door Adam Hendrik Raabe "een school van voorbereidend hooger onderwijs voor jongelui uit den aanzienlijken stand" in Utrecht gesticht, dat al vrij snel overgeplaatst wordt naar Raadwijk. Het is mij niet precies duidelijk, of A.H. Raabe, die in 1866 promoveert tot doctor in de letteren, dan al eigenaar van het huis is. In 1899 sterft hij op Raadwijk.

In 1899 wordt het huis gekocht door de familie Van Rennes. Bij het huis stond toen de machinefabriek 'Drakenburgh', die door de familie hier naar toe was verplaatst. Oorsponkelijk stond deze fabriek bij het middeleeuwse huis Drakenburgh, aan de Oudegracht in Utrecht. Een bekende persoon uit deze familie is de muziekpedagoge en componiste Catharina van Rennes; zij heeft ook in het huis gewoond.
Van 1935 tot 1937 werd het bewoond door Frits Coers, die er studenten op kamers had. In 1937 werd het huis, dat inmiddels een groene enclave binnen een verstedelijkt gebied geworden was, gesloopt. Deze sloop vond plaats voor het verbreden van de spoorlijn en voor de bouw van huizen in de bocht van de Vondellaan.
Bewoners A. van Hoogstraten-Schoch
1988 - 1893 Dr. A.H. Raabe
ca 1899 familie Van Rennes
- 1935 familie Braakman
1935 - 1937 Frits Coers
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Alleen de straat met de naam Raadwijk herinnert nog aan het huis.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Foto van het huis in 1933
Bronnen Tekst: Buitens in Utrecht, 1982
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel 2, redactie P.C. Molhuysen en P.J. Blok
Afb. 1: Buitens in Utrecht, 1982
Afb. 2: Het Utrechts Archief