Leeuwesteyn

Ligging Deze buitenplaats lag in het gerecht "Hoge Weyde" in het gebied waar nu de nieuwe woonwijk Leeuwesteyn ten westen van Utrecht gebouwd zal worden.

Leeuwesteyn op Kadastrale kaart uit 1832


Ontstaan De buitenplaats werd gebouwd tegen het einde van de 16e eeuw.
Geschiedenis De buitenplaats Leeuwesteyn werd tegen het eind van de zestiende eeuw gebouwd door Willem van Leeuwen.
In 1651 blijkt Albert Proeys eigenaar van Leeuwesteyn te zijn. Hij verhuurt 2 viertelen bouwlants, genaamd Leeuwesteyn aan Catharyna Bosch.
In 1666 woont Dirck Henrixss op Leeuwesteyn volgens een akte van 8 januari 1666, waarin hij '3 1/2 mergen 131 roeden bouwlant, tot weylant aan te leggen' voor één jaar gaat huren van Gerard van Rossem. Of hij huurder of eigenaar van Leeuwesteyn is, is niet duidelijk.
Pieter Haack de Jong, burger=meester van Utrecht en Dijkgraaf van de Lekdijk, trouwde in 1706 met Anna Gasparsd. Schadé van Westrum, Vrouwe van Tull en 't Waal. Ze trouwen onder huwelijkse voorwaarden en tijdens hun huwelijk kopen ze Leeuwensteyn. Dit blijkt uit het boekwerk, dat werd samengesteld na de dood van Pieter in 1721. In dat boekwerk worden alle bezittingen en schulden beschreven met een totaal van ruim 223.000 gulden. Leeuwensteyn wordt genoemd in de lijst van gekochte bezittingen tijdens hun huwelijk en wordt geschat op een waarde van 2.500 gulden. In dat jaar blijkt het huis in pacht te zijn gegeven aan Cornelis van de Bilt, die daar elk 250 gulden voor moet betalen. In dit boekwerk staat ook de volgende vermelding: "Een capitael van twee duisend vijfhonderd gul. gestaen hebbende ten laste van de Heer Gerard van Rossem, Heere van Vuijlcoop en sijne hofstede Leuwesteijn met agt mergen boomgaerd". Het echtpaar heeft dus Leeuwesteyn gekocht van de Heer van Vuylcoop. Bij de verdeling van de nalatenschap moet alles verdeeld worden overde zeven kinderen en de weduwe. Leeuwesteyn en andere huizen blijven onderdeel van een niet verdeelde boedel.

In hetzelfde jaar 1721 besluit zijn weduwe het huis te verkopen. Op 6 december 1721 vindt er een openbare verkoping plaats. De nieuwe eigenaar wordt dan Diederik van Romont, Kanunnik van de dom in Utrecht. Als borg treedt Sibertus van Romont op, die muntmeester van beroep is. Het huis wordt omschreven als "de huijsinge en Hofstede genaamd Leuwensteijn met desselfs lanen, vijvers, tuijnen, bouwhuijs, stallinge, boomgaarden en annexe bouwlanden, groot ontrent negen en een half mergen", met de volgende belendingen: in het noorden de Vleutensendyk, oostwaarts Gerrit Verhagen, westwaards de erven dr. Pelt en zuidwaarts de Goudseweg.
In 1726 wordt door de eigenaar de "huysmanswooninge en landeryen" verhuurt aan Cornelis Buys.

In 1733 wordt door Diederick van Romond de "boerenwoninge en parceelen warmoesiersland groot 8 hond", onderdeel van "de hofstede Leeuwesteyn" verhuurt aan Jacobus Hendricksoon van Ceulen.
Diderick van Romond, die trouwde met Elisabeth Waterman, overleed in 1737 en hij laat zes onmondige kinderen achter, te weten: Gerard Gerbrand, Catharina Elizabeth, Susanna Geertruyd, Maria Johanna, Lambertina Petronella en Clasina Jacoba. In dat jaar wordt door de voogden Johan Lambertus van Romond en Johan van Romond besloten om Leeuwesteyn via een openbare verkoping te verkopen. De nieuwe eigenaar van "een heere huyzinge met bouw- en weylanden samen groot 19 mergen 162 roeden" aan de Vleutensevaart wordt wordt Hendrik Dons. Als belendingen wordt genoemd: oostwaarts: Margaretha van Honthorst, wed. Pieter van Borssele, westwaaarts: den roomsen catholyken armen tot Utrecht en de Cohornsedyk en achter: Goudsweg.

In 1747 huurt Willem van Kuyk van Hendrik Dons een "hofstede, huysinge met 44 1/2 mergen boomgaerd en bouwlanden", een "parceel weyland groot 3 mergen, 516 roeden" ten westen van de Ouden Goudsendyk en een "parceel weyland, groot 11 mergen". Dit tweede perceel, dat in het gerecht Lagewey lag en de naam "de Sogkuyl" droeg, was onderdeel van de buitenplaats Leeuwesteyn.

In 1767 wordt door Hendrik Dons zijn buitenplaats Leeuwesteyn bestaande uit "huyzinge en hofstede c.a., tuynen, huysmans- en tuynmanswoningen, boomgaard, bouw- en weylanden, groot 19 mergen 162 roeden" aan de Vleutensedijk en Vleutense Vaert verkocht aan Arien Reyniersz de Nulek.
Een jaar later wordt de buitenplaats verhuurd aan Maria de Neufville. Maria woonde voorheen in de zomermaanden op Donkervliet en in de wintermaanden in de stad Utrecht. Door het overlijden van haar zus Anna in 1766 kan ze het op Donkervlet niet meer uithouden en zocht naar een ander buiten om te wonen. Ze woonde samen met haar nicht Maria Petronella de Neuville op Leeuwesteyn, dat in die tijd bestond uit "een herenhuis met tuuinmanswoning, een plein beplant met linden en iepebomen, een moestuin en een Franse tuin tot aan de lange vijver". Bij de huur was inbegrepen: "twee ledecanten mette behangsels op de boven voor en agter camer, ook de kast op de boven voorkamer, de marmore tafel mette gesnede voet, en het grote spiegel daer boven mette groote plaet in de beneden agterkamer, de kapstocken en plankjes daer boven en in de kleerkast, de bierstelling in de kelder". De huurder mocht ook nog de vruchten plukken van de drie notenbomen voor de woning van de boer en van een zure en twee zoete appelbomen. Zij woonden er tot 1773

In 1786 vindt er een openbare verkoping plaats van "heerehuyzinge en hofstede, tuynen, huysmans- en tuynmanswooningen, boomgaard, wey- en bouwlanden, tezaamen groot 19 mergen 162 roeden, waaronder land met steenaarde", gelegen langs de Vleutensedyk en Vleutense Vaart in het gerecht Hoogeweyde met de naam Leeuwestein, belendingen zijn: aan de achterzijde de Goudsendyk, ten oosten NN de Ridder en ten westen Roomsch Catholyke Armen te Utrecht en de Cauhornsedyk de verkoper is Arien Reyniersz de Nulck en de nieuwe eigenaar wordt W. Voorsteeg.
In 1792 wordt de "boerewoninge met 18 mergen zo boomgaard, wey- als bouland" verhuurt door Willem Voorsteegh aan Hendrik van den Berg.
In 1803 werd "boerewoninge met agterhuis met 17 mergen zo wey- als bouwland en daghuurderswooninge, behorende tot de plaatse Leeuwesteyn" verhuurt door Willem Voornbergh aan Aart Hendrikse van den Bergh. In 1825 sterft Willem Voorsteegh en zijn weduwe, Catharina Margaretha den Hengst, blijft eigenaresse van Leeuwesteyn. Bij zijn sterven woont het echtpaar in een huis aan de Nieuwe Gracht in Utrecht, wijk A nr. 895. Uit de kadastrale kaart uit 1832 blijkt dat zijn weduwe eigenaar is van Leeuwesteyn. Op deze kaart zien we onder andere een omgracht eiland en nog een deel van een gracht.

In 1836 moest het huis wijken voor een verffabriek.

In de stad Utrecht zelf stond ook een huis met de naam Leeuwesteyn. We komen dit huis tegen in een koopakte uit 1707: Dan wordt een "huysinge en erve" gekocht door Pieter van Wieringen van Zybregta van Weede. Dit huis stond langs de Oudegracht tusschen de kraen en de stadtsplaetze.
Bewoners rond 1600 Willem van Leeuwen
1651 - 1663 Albert Proeys
1666 Dirck Henrixss
- na 1706 Gerard van Rossem, heer van Vuylcoop
na 1706 - 1721 Pieter Haack de Jong
getrouwd 1685: Anna Maria van Weede, Vrouwe van Dijkveld en Ratelis
getrouwd 1706: Anna Gasparsd. Schadé van Westrum, Vrouwe van Tull en 't Waal
dochter van Gasper Schadé, heer van Tull en 't Wael, deken van Oudmunster
1721 Anna Gasparsd. Schadé van Westrum, Vrouwe van Tull en 't Waal (weduwe)
1721 - 1737 Diderick van Romond (koop)
1737 - 1739 zes onmondige kinderen van Romond
1739 - 1767 Hendrik Dons (koop)
1767 - 1786 Arien Reyniers de Nulek (koop)
1786 - 1825 Willem Voorsteegh (koop)
1825 Catharina Margaretha den Hengst (weduwe) 1838 verffabriek
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Afbeelding van Diederik van Romond, eigenaar van Leeuwesteyn Deatil an Kadastrale kaart uit 1832
Diederik van Romond, eigenaar van Leeuwesteyn in de 18e eeuw.
Detail kadastrale Kaart 1832, met daarop een huis op een eiland, ten zuiden daarvan een gracht en in het bos rechts stond nog een huisje.
Detail van kaart door C. Specht uit 1696
Gevonden hangertje bij opgravingen in 2015 Vondsten tijdens opgravingen in 2015
Gevonden hangertje en andere vondsten tijdens opgravingen in 2015
Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015
Bronnen Tekst: internet
Maria de Neufville, Verhaal van myn droevig leeven, editie Tony Lindijer
Website van Het Utrechts Archief
Afb. en foto's: Uit eigen archief