Leeuwesteyn

Ligging Deze buitenplaats lag in het gerecht "Lageweide" in het gebied waar nu de nieuwe woonwijk Leeuwesteyn ten westen van Utrecht gebouwd zal worden.

Leeuwesteyn op Kadastrale kaart uit 1832


Ontstaan De buitenplaats werd gebouwd tegen het einde van de 16e eeuw.
Geschiedenis De buitenplaats Leeuwesteyn werd tegen het eind van de zestiende eeuw gebouwd door Willem van Leeuwen.
De naam Leeuwesteyn komen we voor het eerst tegen in een koopakte uit 1707: Dan wordt een "huysinge en erve" gekocht door Pieter van Wieringen van Zybregta van Weede. Hier wordt echter over een huis in Utrecht gesproken langs de Oudegracht tusschen de kraen en de stadtsplaetze.

In het begin van de 18e eeuw is Diederick van Romond eigenaar. In 1733 wordt door hem de "boerenwoninge en parceelen warmoesiersland groot 8 hond", onderdeel van "de hofstede Leeuwesteyn" verhuurt aan Jacobus Hendricksoon van Ceulen.
Diderick van Romond, die trouwde met Elisabeth Waterman, overleed in 1737 en hij laat zes onmondige kinderen achter, te weten: Gerard Gerbrand, Catharina Elizabeth, Susanna Geertruyd, Maria Johanna, Lambertina Petronella en Clasina Jacoba. In dat jaar wordt door de voogden Johan Lambertus van Romond en Johan van Romond besloten om Leeuwesteyn via een openbare verkoping te verkopen. De nieuwe eigenaar van "een heere huyzinge met bouw- en weylanden samen groot 19 mergen 162 roeden" aan de Vleutensevaart wordt wordt Hendrik Dons. Als belendingen wordt genoemd: oostwaarts: Margaretha van Honthorst, wed. Pieter van Borssele, westwaaarts: den roomsen catholyken armen tot Utrecht en de Cohornsedyk en achter: Goudsweg.

In 1747 huurt Willem van Kuyk van Hendrik Dons een "hofstede, huysinge met 44 1/2 mergen boomgaerd en bouwlanden", een "parceel weyland groot 3 mergen, 516 roeden" ten westen van de Ouden Goudsendyk en een "parceel weyland, groot 11 mergen". Dit tweede perceel, dat in het gerecht Lagewey lag en de naam "de Sogkuyl" droeg, was onderdeel van de buitenplaats Leeuwesteyn.

In 1767 wordt door Hendrik Dons zijn buitenplaats Leeuwesteyn bestaande uit "huyzinge en hofstede c.a., tuynen, huysmans- en tuynmanswoningen, boomgaard, bouw- en weylanden, groot 19 mergen 162 roeden" aan de Vleutensedijk en Vleutense Vaert verkocht aan Arien Reyniersz de Nulek.
In 1786 vindt er een openbare verkoping plaats van "heerehuyzinge en hofstede, tuynen, huysmans- en tuynmanswooningen, boomgaard, wey- en bouwlanden, tezaamen groot 19 mergen 162 roeden, waaronder land met steenaarde", gelegen langs de Vleutensedyk en Vleutense Vaart in het gerecht Hoogeweyde met de naam Leeuwestein, belendingen zijn: aan de achterzijde de Goudsendyk, ten oosten NN de Ridder en ten westen Roomsch Catholyke Armen te Utrecht en de Cauhornsedyk de verkoper is Arien Reyniersz de Nulck en de nieuwe eigenaar wordt W. Voorsteeg.
In 1792 wordt de "boerewoninge met 18 mergen zo boomgaard, wey- als bouland" verhuurt door Willem Voorsteegh aan Hendrik van den Berg.
In 1803 werd "boerewoninge met agterhuis met 17 mergen zo wey- als bouwland en daghuurderswooninge, behorende tot de plaatse Leeuwesteyn" verhuurt door Willem Voornbergh aan Aart Hendrikse van den Bergh. In 1825 sterft Willem Voorsteegh en zijn weduwe, Catharina Margaretha den Hengst, blijft eigenaresse van Leeuwesteyn. Bij zijn sterven woont het echtpaar in een huis aan de Nieuwe Gracht in Utrecht, wijk A nr. 895. Uit de kadastrale kaart uit 1832 blijkt dat zijn weduwe eigenaar is van Leeuwesteyn. Op deze kaart zien we onder andere een omgracht eiland en nog een deel van een gracht.
Bewoners eind 16e eeuw Willem van Leeuwen
ca 1733 - 1737 Diderick van Romond
1737 - 1739 zes onmondige kinderen van Romond
1739 - 1767 Hendrik Dons (koop)
1767 - 1786 Arien Reyniersz. de Nulek (koop)
1786 - 1825 Willem Voorsteegh (koop)
1825 Catharina Margaretha den Hengst (weduwe)
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Afbeelding van Diederik van Romond, eigenaar van Leeuwesteyn Deatil an Kadastrale kaart uit 1832
Diederik van Romond, eigenaar van Leeuwesteyn in de 18e eeuw.
Detail kadastrale Kaart 1832, met daarop een huis op een eiland, ten zuiden daarvan een gracht en in het bos rechts stond nog een huisje.
Detail van kaart door C. Specht uit 1696
Gevonden hangertje bij opgravingen in 2015 Vondsten tijdens opgravingen in 2015
Gevonden hangertje en andere vondsten tijdens opgravingen in 2015
Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015 Foto van Leeuwesteyn tijdens opgravind op 4 oktober 2015
Bronnen Tekst: internet
Website van Het Utrechts Archief
Afb. en foto's: Uit eigen archief