Hagestein II

Ligging Het kasteelterrein ligt dicht bij de Lek in de noordwesthoek van het dorp Hagestein. Het kasteel stond niet ver van de plaats van Hagestein I.
Het kasteel werd vernoemd naar het eerste kasteel.

Oude afbeelding van Roelant Roghman uit 1647/8

Ontstaan Het kasteeltje werd tussen 1546 en 1583 gebouwd.
Geschiedenis Sinds 1510 was de heerlijkheid van Hagestein het gemeenschappelijke bezit van de kapittels van de Dom en van Oudmunster in Utrecht. Niet ver van de plaats van het oude kasteel lieten ze in de zestiende eeuw een nieuw kasteeltje bouwen.
In 1546 geven de kanunniken van de kapittels van de Dom en Oud-Munster aan Marcelis Keldermans de opdracht om de plaats van een nieuw te bouwen kasteel bij Hagestein uit te kiezen. Samen met de kanunniken bezoekt hij het gebied en ze kiezen voor een hooggelegen plaats, "De Wijngaard" geheten. Daarna krijgt hij de opdracht een ontwerp te maken van een kasteel met "torentjes en andere verdedigingsmiddelen". Daarna komen opnieuw enkele kanunniken, nu met Willem van Noort naar Hagestein. Er wordt een andere plaats uitgekozen voor het kasteel en ook Willem van Noort krijgt de opdracht een ontwerp te maken.
Daarna verschijnen enkele kanunniken voor de derde keer in Hagestein, in gezelschap van beide architecten en wordt er besloten het door Marcelis uitgekozen terrein als de beste plek te kiezen. Maar mogelijk was het ontwerp van Marcelis te duur: de twee architecten krijgen nu de opdracht een gezamenlijk ontwerp te maken, die op 2800 karolus guldens uitkomt. Dit vinden de kanunniken ook nog te duur en er wordt een nieuw ontwerp gemaakt, naar het voorbeeld van het Huis te Vleuten.

Daarna begint de bouw van het huis, dat niet meer werd dan een woontoren. Als aannemer wordt Volken van den Bosch uit Utrecht gekozen. Na het graven van de fundamentsleuven zijn de kanunniken en Marcelis Keldermans weer aanwezig in Hagestein voor het leggen van de eerste steen. Het kasteel wordt uit natuursteen gebouwd, dat aangeleverd wordt uit de werkplaats van Willem van Noort.
Wanneer de bouw gereed was is onbekend. In elk geval komen we het huis op een kaart uit 1583 van Joan Berck tegen. Bij de kaart staat vermeld: "Dese metinge is gedaen bij mij onderscrevene in de jare 1583 ende dat ten versoecke van mijn heeren deecken ende Capittel van den Dom ende Oude Munster. Joan Berck."
Op deze tekening zien we een woontoren, die toegankelijk was over een brug. Deze brug kon worden afgesloten door een poortgebouwtje dat op de tekening geehel platliggend getekend is.
In de loop van de eeuwen is deze buitenplaats aanzienlijk uitgebreid en in 1855 is het weer afgebroken.
Bewoners 1484 - 1510 Jan II van Egmond, heer van Egmond
1510 - 1674 Kapittels van de Dom en Oud-Munster te Utrecht
1674 - 1692 George Frederik vorst van Waldeck
1692 - 1712 Diederik Hereman van Zuidwijk
1712 - 1745 Mr Frederik Jacob Heereman van Zuidwijk
1745 - 1755 Silvester Andreas Heereman van Zuidwijk
1755 - 1773 Mr. Louis Trip de Marez (via openbare verkoop)
1773 - 1795 Stad Dordrecht
Huidige doeleinden Het terrein is nu weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Detail van oude kaart waarop kasteel voorkomt Oude afbeelding van het kasteel
Bronnen Tekst: Stichting Kastelen Lexicon
Gemeente Vianen
T.J. Hoekstra, een nieuw kasteel, In: In het land van Brederode : historisch tijdschrift voor het Land van Vianen, 1982, nr. 2/3, blz. 29-31
Afb. 1 t/m 3: Gemeente Vianen