Groenhoven

Ligging Deze buitenplaats stond ten westen van Oud-Zuilen, langs de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Ontstaan Het huis moet in of voor 1675 gebouwd zijn.
Geschiedenis De oudste gegevens over het stuk land tussen de Vecht en de Daalse Dijk (nu Daalseweg) tot de brug over de Vecht dateren van 1631. In dat jaar verkoopt Johan Fortuyn, domheer, het land aan de weduwe van Johan Heimricks uit Amsterdam. En zij verkoopt het op 19 april 1654 aan Mr. Christiaan Rodenburch, die raadspensionaris in den Hove van Utrecht is. Het terrein omvat dat 6 morgen en 560 roede. In de akte wordt gesproken van 'huysinge, hoff, boomgaart met het lant daar aan behorende en tgetimmert daer op staende'
Twee jaar later vindt er opnieuw een verkoop plaats en de nieuwe eigenaar wordt Joh. Gerard Soudenbalch. Aan het landgoed wordt meer grond door koop toegevoegd en omvat op den duur 18 morgen. Het lijkt er op dat de heer Soudenbalch zijn land in twee delen verkocht heeft. Het deel, dat later Groenhoven genoemd wordt, wordt in 1665 verkocht aan Pieter Heyblom. Zijn weduwe Francina Varlet verkoopt het in 1686 aan Steven du Pont.

In 1675 trouwt Steven Dupont, die koopman en zeepzieder is, met Abigael Casteleyn. Steven is een zoon van Steven Dupont en Anna Duynen en staat vermeld als eigenaar van de buitenplaats Groenhoven. Het echtpaar krijgt 2 dochters en een zoon: Anna Maria, Catharina en Peter.
Na de dood van Steven erft zijn jongste dochter, Catharina, de buitenplaats. Zij trouwt met Mr. Abraham Luiscius. In 1730 verkopen ze Groenhoven aan Mr. Rudolf Henrick van Lancheren, die trouwde met Maria Poot. Het landgoed is dan 9 morgen groot.

In 1743 wordt de buitenplaats al weer verkocht en de nieuwe eigenaar wordt Mr. Adriaan van Cattenbergh. Deze vergroot in 1750 Groenendaal door de koop van 4 morgen van de eigenaresse van de ten zuiden gelegen buitenplaats Geytensteyn: juffrouw Anna Asschenberg, die dan net gescheiden is van haar man Mr. Pieter Stellingwerff.
In 1758 wordt Groenhoven gekocht door Mr. Stephanus Jacobus van Muijden van de erfgenamen van Adriaan van Cattenbergh en hij woont op Groenhoven. In 1760 besluit hij een sloot te verkopen aan Gerrit van der Schroeff, die buiten de Weertpoort in Utrecht woont. Gerrit koopt de sloot om de omliggende grond te gebruiken in zijn tegeloven en hij betaalt er 524 gulden voor.
Stephanus Jacobus blijft niet zo lang eigenaar, want in 1762 besluit hij het buiten al weer te verkopen. De nieuwe eigenaar wordt Mr. Carel Philips van Cuylenborgh, die het huis waarschijnlijk alleen maar koopt om er winst mee te maken, want hij verkoopt het hetzelfde jaar aan Hendrik Jacob, baron van Tuyll van Serooskerken.

Uit ca 1791 dateert een tekening van A. Rademaker, waarop het huis omschreven staat als "landhuis van Mw Du Pon". Mogelijk is deze tekening gemaakt naar een ouder voorbeeld van voor 1730, want toen was de buitenplaats nog in bezit van mevrouw Dupont.
In 1800 wordt de buitenplaats uit de boedel van de overleden Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken verkocht aan Nicolaas Steengracht d'Oosterland. Het goed bestaat uit 12 moorgen.
Op 12 juli 1811 verkoopt Nicolaas de buitenplaats aan Mr. J. Wouters., die een jaar later, op 28 maart 1812, ook de naastgelegen buitenplaats Geijtenstein koopt van Cornelis van Rossum (?), waarmee deze buitenplaats van slechts 1 ha 39 are en 53 centiare een onderdeel van Groenhoven wordt. Bij deze verkoop gaat ook de bank in de kerk van Zuylen over naar de nieuwe eigenaar.

Vijftien jaar later verkoopt deze J. Wouters Groenhoven aan Catharina Jacoba van Nes, weduwe van Mr. Gerhard Johan Jacobsen. Volgens de kadastrale kaart uit 1832 is het huis dan nog steeds eigendom van deze eigenaresse.
Na het overlijden van mevrouw C.J. van Nes wordt Groenhoven en de bijbehorende gronden, in totaal 12 hectare, 15 are en 54 centiare, verkocht door haar nabestaanden, o.a. Jacob Gerard van Nes, aan Jacoba Elisabeth, baronesse van Tuyll van Serooskerken.
De buitenplaats werd gesloopt in het begin van de 20e eeuw. Enkele luiken van het huis zijn toen terecht gekomen aan de binnenzijde van de vensters op het binnenplein van Slot Zuylen.
Bewoners - 1631 Johan Fonteyn, domheer
1631 - 1654 Mr. Johan Heimrick, getrouwd met Maria Henricx
1654 - 1656 Mr. Christiaen Rodenburch
1656 - 1665 Joh. Gerard Soudenbalch
1665 - 1686 Pieter Heyblom, getrouwd met Francina Varlet
1686 Steven Dupont, getrouwd met Abigael Casteleyn
- 1730 Catharina du Pont (dochter), getrouwd met Abraham Luiscius
1730 - 1743 Rudolff Henrick van Lancheren en Maria Pott
1743 - 1758 Mr. Adriaan van Cattenberch (koop)
1758 - 1762 Mr. Stephanus Jacobus van Muijden
1762 - 1769 mr. Carel Philip van Cuylenborg, getrouwd met Alida van der Streng
1769 - 1800 Hendrik Jacob baron van Tuyll van Serooskerken
1800 - na 1802 de heer Nicolaas Steengracht d'Oosterland
ca 1850 - 1868 Jacoba Elisabeth, baronesse van Tuyll van Serooskerken, weduwe van Godert Alexander Gerrit Philip baron van der Capellen van Berkenwoude
1868 - 1878 Willem René baron van Tuyll van Serooskerken, getrouwd met Françoise Margaretha van Weede
1878 - na 1888 Françoise Margaretha van Weede
1888 - 1890 de heer van Ommeren (huurder)
Huidige doeleinden Alleen het toegangshek is bewaard gebleven, met het erbij horende landgoed.
Opengesteld Het terrein is vrij toegankelijk.
Foto's Tekening van het huis door A. Rademaker uit ca 1791 Foto van het huis van net voor 1900 Afbeelding van theekoepel Geytensteyn met Groenhoven
Foto van het terrein van Groenhoven dat in 1832 al (deels) boomgaard was (2018) Foto van de bewaard gebleven vijver van Groenhoven (2018)
Bronnen Tekst: Site van de Historische Kring van Maarssen
Informatie van de website van Hein Vera (maar deze info is verdwenen)
Afb. 1: Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers
Afb. 2: De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden. Verheerlykt door honderd gezichten van steden, dorpen, vestingen, adelyke gestigten, lustplaatzen en waranden
Afb. 3: T. Fafianie, ea, Maarssen, geschiedenis en architectuur, Kerckebosch, 2007, ISBN 978-90-6720-435-4, 422 blz.
Foto 1 en 2: uit eigen archief