Groenevelt te Vreeland

Ligging De hofstede Groenevelt stond in Vreeland, gemeente Stichtse Vecht, achter het terrein van Brugzicht, nu kantoor van de fabriek Greif Inc.
Ontstaan Vermoedelijk is het huis in de 15e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Op een schematische plattegrond van Loenen uit 1607 zien we naast enkele wegen, bruggen en een slagboom een trapgeveltje met de naam Groenevelt. Het behoorde toe aan "Petr. van Baern van Schonauwen". Het terrein komen we ook op andere kaarten tegen en daarop zien we een vierkant omgeven door dubbele sloten, wat duidt op een middeleeuws versterkt huis. Dit dubbele grachtenstelsel komen we bijvoorbeeld ook tegen bij kasteel Vreeland.
De naam Groenevelt komen we op andere oude kaarten van het Kadaster, de Topografische Dienst en kaartboeken niet tegen. Hierdoor was het terrein ook geen archeologisch monument.

Deze schematische plattegrond was gemaakt voor een proces dat in 1606 en 1607 speelde tussen de eigenaresse van Groenevelt, Petronella van Baern van Schonauwen, en het gerecht van Vreeland.
Al in de 15e eeuw komt de familie Groenevelt voor in Vreeland, omdat ze een aantal goederen in leen hebben. In het "Repertorium op de Stichtse leenprotocollen" staat vermeld: "een hoeve lants die gelegen is op de Oosterzide van der Veenbruggen streckende allenges bij de Vecht". Dit goed is gedurende de 15e en het begin van de 16e eeuw in leen van de familie Groenevelt. Er wordt echte niet gesproken over een hofstede Groenevelt.

Uit deze leenprotocollen is niet op te maken dat er ook een hofstede stond, in elk geval moet er een band bestaan hebben tussen deze familie en de hofstede. In een genealogie van Booth van de familie Groenevelt, staat bij Gelmer van Groenevelt (1460) vermeldt: "dese besat de hofstede groenevelt".
In 1514 draagt Anthonia Gelmer van Groenevelts Dochter "Groenevelt" over aan Gijsbert van der Aa de Jonge, die getrouwd is met Petronella van Trinde. Dit echtpaar ligt in de kerk van Vreeland begraven en hebben dus heel waarschijnlijk in Vreeland gewoond.
Hun dochter Anna erfde na hun dood de hofstede, maar zij woonde er niet, omdat ze door haar huwelijk met Roelof van Baern van Schonauwen, op Schownauwen ging wonen.

Petronella van Baern van Schonauwen is de enige erfgenamen van bovengenoemd echtpaar. Petronella sterft in 1628; wat er daarna met de hofstede is gebeurt (en wanneer het afgebroken werd) is niet bekend.
In 1832 is het eiland in gebruik als boomgaard, wat het honderd jaar later nog is.
Bewoners 1421 Johan van Gronevelt
1440 Beerte Johansdochter van Gronevelt
ca 1460 - 1483 Gelmer van Gronevelt
1508 - 1514 Anthonia Gelmer van Groenevelts Dochter
1514 - ca 1551 Gijsbert van der Aa de Jonge
ca 1551 - 1597 Anna van der Aa, getrouwd met Roelof van Schonauwen
1597 - 1628 Petronella van Baern van Schonauwen
Huidige doeleinden Het is mij onduidelijk of het eiland nog bewaard is gebleven.
Opengesteld Het terrein van de fabriek Greif Inc. is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E.E. Brandes-de Lestrieux Hendrichs, De hofstede Groenevelt te Vreeland, In: Jaarboekje 1989 van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, blz. 63 - 73